Page 11 - LabMedya - 66
P. 11

w w w .labm edy a. c om                                       BOTANİK       11

    BİTKİLER DE EĞİTİLİR Mİ?    Biyolog Muhyettin ŞENTÜRK
    Bitkiler alemi bazı özellikleri bakımından  Pavlov, söz konusu deneylerinde, şartlı  ilişkilendirmek üzere eğitildiğinde kısa  Kaynaklar:
    diğer canlı gruplarından farklı özellikler  refleks olayını ispatlamış ve bu ispatı  zamanda ışık yokluğunda fana cevap  • Bezelyeler üzerine yapılan deneyler: Gagliano,
    sergilese de bazı özellikler bakımından  sayesinde Nobel ödülü de almıştır.  vermeyi (Pavlov’un köpeğinin yemek  M., Vyazovskiy, V. V., Borbély, A. A., Grimonprez,
    diğer canlı gruplara benzerliği de  Bu tarz bir deneyin hayvanlarla sınırlı  yokluğunda sese cevap verdiği gibi)  M., Depczynski, M. 2016. Learning by
    mevcuttur.           kalamayacağı çok sonraları bilimsel  öğrendiklerini keşfetmişlerdir. Association in Plants. Scientific Reports, 6(1).
                   çalışmalara konu olarak kanıtlanabilmiştir.           • Küstüm otu üzerine yapılan deneyler:
    Yapılan tüm bilimsel çalışmalar  Şartlı refleks ile ilişkilendirmeli öğrenme  Tüm canlı dünyasında olduğu gibi  Gagliano, M., Renton, M., Depczynski, M.,
    göstermiştir ki; bitkilerin diğer canlı  konusunu bitkilerde denemelere girişilmiş  bitkiler de günümüze değin milyonlarca  Mancuso, S. 2014. Experience teaches
    gruplarıyla temel canlılık gereksinim ve  ve bitkilerde de aynı durumun var olduğu  yıllık evrim ile hali hazırda gördüğümüz  plants to learn faster and forget slower in
    özelliklerinin dışında birçok benzerlikleri  ispat edilmiştir. noktaya gelmişlerdir. Milyonlarca yıldır  environments where it matters. Oecologia,
    bulunur. Bunlardan biri de eğitilebilir            bitkiler geceleyin ışığın olmadığını  175(1), 63–72.
    olmalarıdır.          Bu konuda kapsamlı ilk çalışmaları  ‘öğrendiklerinden’ geceleyin yukarıda  • Gagliano, M., Abramson, C. I., Depczynski, M.
                   Avustralyalı Botanikçi Monica Gagliano              2017. Plants learn and remember: lets get
    Bilindiği üzere hayvanlar alemi eğitim  ve ekibi yapmıştır. Gagliano ve ekibi,  bahsi geçen deneyin başarısız olduğu da  used to it. Oecologia, 186(1), 29–31.
    hususunda çokça deneylere konu  bitkilerin Pavlov örneğinde olduğu  ayrıca görülmüştür.   • Thompson, K. 2018. Darwin’s Most Wonderful
    olmuştur. Bunlardan en bilineni Rus  gibi ilişkilendirmeli öğrenme davranışı          Plants: Darwin’s Botany Today (Darwin’in En
    fizyolog (aynı zamanda psikolog ve hekim  sergilediklerini ispat ederek çalışmalarını  Görüldüğü üzere bitkiler de diğer canlılar  Güzel Bitkileri: Günümüzde Darwin Botaniği).
    olan) İvan Pavlov’un köpekler üzerine  yayımlamışlardır. Bu ekip farklı  ve özellikle hayvanlar gibi eğitilebilir  Ginko Bilim. Birinci Basım, Kasım/2019,
    yaptığı deneylerdir. Bu deneylerde Pavlov  çalışmalarda küstüm otu ve bezelye  ve öğrenebilirler. Öyle ki; bitkiler de  İstanbul. (Çeviren: Mehmet Bona).
    köpekleri metronom sesiyle yemeği  üzerinde söz konusu hususu çalışmışlardır. diğer canlılar gibi bunu temel yaşama
    ilişkilendirmek üzere eğitmiş, böylece  Özellikle bezelye üzerinde deneyleri  gereksinimlerine (örneğin beslenme) bağlı
    sonunda köpekler sadece sesle salya  yürüten Avustralyalı ekip; bezelyenin  olarak yapmak zorunda olduklarından
    akıtmaya başlamıştır.     fandan gelen hava akımıyla ışığı  uygularlar.
     www.interlab.com.tr       Ömerli Mah. Hadımköy – İstanbul Cad No: 189 34555        T: +90 212 798 21 68
      info@interlab.comtr               Arnavutköy / İstanbul              F: +90 212 798 21 59
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16