Page 9 - LabMedya - 65
P. 9

w w w .labm edy a. c om                                      KISA-KISA       9
    TOPLARDAMARDA          EGZERSİZ ÖNCESİ         ARTEMIS             BREZİLYA’DAKİ,
    OLUŞAN PIHTIYA         KAHVE İLE MAKS.         GÖREVİYLE BİR İLK        SİNOVAC AŞISININ
    AMELİYATSIZ ÇÖZÜM        YAĞ YAKIMI           GERÇEKLEŞECEK          YENİ SONUÇLARI

    İlk defa ameliyatsız yöntemle toplardamarda  Bilim insanları, aerobik egzersizden yarım  NASA yöneticisi Steve Jurczyk Cuma günü  Türkiye’nin de kullandığı Çin menşeli Sinovac
    oluşan pıhtı çıkartıldı. Kastamonu Eğitim ve  saat önce alınan kafeinin (yaklaşık 3 mg/ yaptığı konuşmada, Başkan Biden‘in bütçe  aşısının Brezilya’daki testlerini ve üretimini
    Araştırma Hastanesi’nde ilk defa ameliyat  kg, sert bir kahveye eşdeğer) yağ yakma  talebi üzerine ajansın Artemis misyonuna  yapan Butantan Enstitüsü, aşının etkinlik
    yapılmadan toplardamarda oluşan pıhtı  oranını önemli ölçüde artırdığını göstermiştir.  dair yeni hedefini açıkladı. Uzay ajansı yeni  oranlarında dair yeni bir araştırma yayımladı.
    çıkartıldı. Ameliyatsız yöntemle ilk kez böyle  Ayrıca egzersiz öğleden sonra yapılırsa,  açıklamasına göre ilk kadını Ay’a indirmenin  Araştırma CoronaVac’ın ülkede yayılan daha
    bir operasyon gerçekleştirildiğini söyleyen  kafeinin etkilerinin sabaha göre daha  yanı sıra, ilk siyahi kişiyi de Ay yüzeyine  bulaşıcı ve öldürücü P1 varyantına karşı etkili
    Tamtekin, şöyle konuştu; “Yaptığımız ilk  belirgin olduğunu buldular. Journal of the  gönderecek. Jurczyk görevle ilgili yaptığı  olduğu tespit edildi; genel koruma oranının
    muayenesinde bacak toplardamarlarında  International Society of Sports Nutrition‘da  konuşmada; “Başkanın isteğe bağlı talebi,  da dozlar arasındaki sürenin 21 günden uzun
    oluşan pıhtıları gördük. Bacakta oluşan  yayınlanan çalışmalarında araştırmacılar; yaş  NASA‘nın dünyayı daha iyi anlama ve iklim  tutulması halinde yüzde 62.3’e yükseldiği
    pıhtıları çıkarmak için öncelikle karın içine  ortalaması 32 olan toplam 15 erkek katılarak  değişikliğinin etkilerini daha fazla izleme  belirtildi. 353 binin üzerinde ölüme sahne
    bir filtre yerleştirildik. Daha sonra pıhtı dolu  yedi gün aralıklarla dört kez egzersiz testi  ve tahmin etme yeteneğini artırıyor” dedi.  olan Brezilya, dünyada ABD’den sonra en
    damarın içine girip, bacakta biriken pıhtıları  tamamladı. Denekler sabah 8’de ve akşam  Biden’ın desteğine dikkat çeken yönetici  çok can kaybının yaşandığı ülke. Brezilya
    özel bir aygıtla parçalayıp dışarı çıkardık.  5’de 3 mg/kg kafein veya bir plasebo aldılar.  “Atılan adım aynı zamanda, Artemis programı  çapında 12 bin 400 kişinin katıldığı, hakem
    Narkoz verilmeden anjiyo yöntemiyle  Her denek, testleri dört koşulun tamamında  kapsamında ilk kadını ve ilk siyahi kişiyi Ay’a  heyeti incelemesinden geçen ve saygın tıp
    yaptığımız bu başarılı operasyonla akciğere  rastgele bir sırayla tamamladı. Her egzersiz  indirmek de dahil olmak üzere Amerika’nın  dergisi Lancet’te yayımlanması beklenen
    pıhtı atmasını da bu uyguladığımız  testinden önceki koşullar; son öğün,  iki partili Ay’dan Mars’a uzay keşif planını  araştırmaya göre; aşının iki dozunun iki
    yöntemle önlenmiş olduk. Kastamonu’da  fiziksel egzersiz veya uyarıcı maddelerin  ilerletmeye devam etmemiz için gerekli  hafta arayla yapılması halinde koruma oranı
    ilk kez yapılan bir buçuk saat süren anjiyo  tüketiminden bu yana geçen saatler sıkı  kaynakları sağlıyor” açıklamasında bulundu.  yüzde 50.7; doz aralığının 21 günden uzun
    uygulaması sırasında Hakan amcayla  bir şekilde standartlaştırılmış ve egzersiz  NASA daha önce adını Yunan Ay tanrıçası  uzun tutulması halindeyse 62.3 olduğu tespit
    hoş sohbette bulunduk. Ekip olarak biz  sırasındaki yağ oksidasyonu buna göre  ve tanrı Apollon’un ikiz kız kardeşinden  edildi. Aşının orta derecedeki vakaları önleme
    işimizi yaparken, o da bize Kastamonu’nun  hesaplanmıştır. Bu sonuçlar aynı zamanda  alan Artemis görevinde, 2024 yılına kadar  oranı ise yüzde 62 ile yüzde 83 arasında
    güzelliklerini anlattı. Anjiyo sonrası Hakan  öğleden sonra kafein alımı olmadan,  Ay’ın yüzeyine bir kadın göndereceğini  olduğu belirtildi.
    amcamızı servise aldık. Bacaktaki şişi  kafeinin sabah egzersizi sırasında yağ  duyurmuştu.
    inemeye başladı. Operasyondan 1-2 gün  oksidasyonunu, gözlenene benzer şekilde        Kaynak: www.gazeteduvar.com.tr
    içinde rahatça kalkıp kendisi yürüyebilir hale  artırdığını göstermektedir. Kaynak: https://shiftdelete.net
    geldi” dedi.          Kaynak: www.bizsiziz.com
    Kaynak: https://tr.sputniknews.com
                    HAMİLELERİN
    ALKOLÜ BIRAKMAK         SAĞLIK HİZMETİNE                        BOEHRINGER
    ÖMRÜ 28 YIL           ERİŞİMİ PANDEMİDE        GÖZ DAMLASI           INGELHEIM HAYVAN
    UZATABİLİR           AZALDI             ORUÇ BOZMUYOR          SAĞLIĞI TOPLANTISI


    Stockholm merkezli Karolinska  Londra St. George Hastanesi’nin yürüttüğü  Her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan  150’den fazla pazardaki varlığı ile dünyanın
    Enstitüsü’nden İsveçli bilim insanları,  ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 17  ayının gelmesi ile birlikte nelerin orucu  ikinci büyük hayvan sağlığı firması olan
    alkolden vazgeçmenin ömrü 28 yıl  ülkede yapılan araştırma ile hamilelerin  bozup, nelerin orucu bozmadığına yönelik  Boehringer Ingelheim, Orta Doğu ve
    uzatabileceğini belirtti. Express’in aktardığına  sağlık hizmetlerine erişiminin pandemi  tartışmalar dikkat çekiyor. Ramazan ayında  Avrupa’da kanatlılarda enfeksiyoz bronşitis
    göre, 20 yıl boyunca Danimarka, Finlandiya  döneminde kısıtlandığı ve doğum sırasında  göz sağlığı tedavisi devam eden ya da göz  hakkında güncel bilgiler paylaştığı ve
    ve İsveç’te alkoliklerin ortalama yaşam  anne-bebek ölümlerinin 3 katına çıktığı  sağlığına ilişkin sıkıntı yaşayan hastaların  hastalığı kontrol altına almak için etkili
    sürelerini gözlemleyen bilim insanları;  belirlendi. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı  mutlaka tedavisini ihmal etmemesi gerekiyor.  aşılama programları hakkında bilgi verdiği
    araştırmaya katılan kişiler arasında, çeşitli  Hakları (CİSÜ) Platformu sekretaryasını  Tedavinin yarım kalmaması ve daha büyük  online bir toplantı düzenlendi. Vetworks
    rahatsızlık ve hastalık kaynaklı ölümlerin  yürüten TAP Vakfı Genel Koordinatörü  sıkıntılara yol açmaması için tedavinin hiçbir  EU firmasından DVM Africa Fernandez
    özellikle alkolü suiistimal eden denek  Nurcan Müftüoğlu, ‘Uluslararası Anne  şekilde aksatılmaması gerektiğini belirten  Guiterez’in katılımı ile gerçekleştirilen
    grubunda görüldüğünü dile getirdi. Bu  Sağlığı ve Hakları Günü’ kapsamında yaptığı  Prof. Dr. Hüsnü Güzel, göz damlasının orucu  webinarda, yerli ve yabancı olmak üzere
    gruptaki kişilerin ortalama yaşam süresinin  açıklamada, yaşanan bu sağlık krizinin  bozmadığını söyleyerek “İnsan vücudunda  70 sektör paydaşı katılım gösterdi. Online
    28 yıl daha kısa olduğu kaydedildi. Doktorlar,  kadın sağlığı üzerindeki etkilerine dikkati  kendisini yenilemeyen tek organımız göz.  toplantıda; hastalığın yayılım haritaları,
    alkolün vücut üzerindeki olumsuz etkileri  çekti. İngiltere merkezli Lancet dergisinde  Bu nedenle hem erken teşhis hem de teşhis  kullanılan serolojik yöntemler ve varyant
    hakkında düzenli olarak uyarılarda bulunuyor.  Mart 2021’de yayımlanan araştırmaya göre,  sonrası doğru ve sürekli tedavi kritik önem  suşların teşhisindeki başarısı, seçilen aşıların
    Alkolün, küçük dozlarda bile kanser, demans,  bunda hem sağlık merkezlerindeki doluluk  taşıyor” dedi. Din İşleri Yüksek Kurulu’nun,  ve programların korumadaki başarısı ve
    iktidarsızlık ve kısırlık riskini önemli ölçüde  hem de hamile kadınların korona virüsü  göze damlatılan ilaç miktarının çok az  geniş korumaya sahip aşılama stratejileri
    artırdığı vurgulanıyor. Alkolün ayrıca kalp,  kapma korkusuyla hastanelere gitmemeyi  olduğunu ve bunun bir kısmının da gözün  masaya yatırılırken, dünyada kullanılan
    beyin ve karaciğerin işleyişini de olumsuz  tercih etmesi etkili oldu. Öte yandan, sağlıklı  kırpılmasıyla dışarıya atıldığının vurgulandığı  aşılama programlarından örnekler paylaşıldı.
    etkilediği kaydediliyor.    doğumlar sonrası meydana gelen doğum  fetvada ise “Damlanın yok denilebilecek  Hayvan sağlığı alanındaki en büyük aşı ve
                   sonrası (lohusalık) depresyonu, anneliğe  kadar çok az bir kısmının, sindirim kanalına  ilaç tedarikçilerinden biri olan Boehringer
    Kaynak: https://tr.sputniknews.com bağlı kaygı bozuklukları ve annelerin ruh  ulaşma ihtimali bulunmaktadır” denildi. Ingelheim’ın gerçekleştirdiği ve sektörden
                   sağlığında bozulma da büyük oranda arttı.            büyük ilgi gören webinar, soru cevap
                                                   bölümüyle sonlandırıldı.
                   Kaynak: www.gazeteduvar.com.tr
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14